2 % dane pre O.Z. Goralský Dvor - Genius Loci

Radi by sme vás poprosili o poukázanie vašich 2 % z Dane z príjmu na naše občianske združenie Drevenica Goralský Dvor - Genius Loci.

Naša viac ako 100 ročná drevenica, zapísaná v Zozname národných kultúrnych pamiatok pod číslom 3707/1 si vyžaduje každoročné investície a udržanie dobrej kondície. Naviac snahou je, v spolupráci s Pamiatkovým úradom v Spišskej Sobote, uviesť danú usadlosť do stavu pripomínajúci minulosť, t.j.  vybudovať plnohodnotný Roľnícky dvor známy z druhej polovice 19. storočia.

Aby sme mohli danú víziu uskutočniť nezaobídeme sa bez vašich príspevkov. Každému darcovi vopred ďakujeme !!!

Tu si môžete stiahnuť samotné vyhlásenie. Doplňte, prosím, k nemu Potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podajte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

Ď A K U J E M E